Illinois Prepares For Miami

Illinois gets game plan together for Miami.